Yönetim Kavramı

  • Yazdır

Yönetim konusunda birçok tanımlar yapılmıştır. Ancak, her tanımın kendine özgü bir takım eksik tarafları vardır. Örneğin "yönetim bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme, aralarındaki işbölümü, işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamıdır." şeklinde yapılan bir tanım veya yönetim, "başka insanlar vasıtasıyla iş görme ve belirlenen hedeflere ulaşma süreçlerinden oluşur." biçimindeki bir tanım yönetimi sadece insansal (beşeri) bir süreç olarak görmektedir.

 

l  Oysa, yönetimin sadece insanlar vasıtasıyla belirli amaçlara ulaşması söz konusu olamaz. Yönetim insanları olduğu kadar etkili ve verimli kullanmak kaydı ile kullanıma hazır olan tüm kaynakları da amaçlar doğrultusunda yönetmek zorundadır. Diğer bir deyimle, insanlarla çok iyi geçinen ve onlara verdiği emirleri eksiksiz yaptırabilen bir yönetici maddi araç ve gereçlerle parayı ölçülü, yerinde ve etkin kullanamayabilir.

l  Şu halde, yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır. Yönetim kavramının içinde başta insanlar olmak üzere üretim faktörlerinin amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli kulla­nımı söz konusudur.

l  Ancak, bir hususu belirtmekte yarar görmekteyiz. Yönetim sürecinin ortaya çıkması için yönetici mevkiinde bulunan ve üretim etmenleri konusunda karar veren kişinin emrinde mutlaka bir insanın bulunması gereklidir.

l  “Yönetim bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme, aralarındaki işbölümü, işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamıdır.“

l  Yönetim, başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır.

l  Yönetim, amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir.

l  Yönetim, beşeri ve maddi kaynaklan serbestçe kullanabilme yetkisini gerekli kılar.

l  Yönetimin, sosyal ve grupsal bir süreçtir.

l  Yönetim, beşeri ve maddi kaynaklar arasında optimum bir uyumu gerektirir,

l  Yönetim, yönetici olan kimsenin bir otorite kurmasını zorunlu kılar.

l  Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenk, uyum ve haberleşmeyi gerektirir.

l   Yönetim, her insanın bilgi, yetenek ve tecrübesi doğrultusunda en iyi yapacağı şeyleri yapmasını ve uzmanlaşmasını ge­rekli kılar.

l   Yönetim, zamanın ekonomik ve dikkatli şekilde kullanılmasını gerektirir.

l  Yönetim rasyonel bir süreçtir. Verimliliğin temel formülü şudur;

                                                       Çıktı [Output]

                             Verimlilik =         

                                                       Girdi [Input)

 

   Ancak hammadde, işgücü ve makina verimlilikleri açısından ayrı ayrı ve her atölye veya üretim birimi başına hesaplamak gerekir.